วัดโพธิ์เย็น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

img_3520-text2

img_3489

img_3536

img_3518

พระอุโบสถวัดโพธิ์เย็นได้สร้างเสร็จในราวปี พ.ศ. 2495  มีความสวยงามแบบศิลปะธิเบต นับว่าเป็นพระอุโบสถฝ่ายมหายานในพระพุทธศาสนามีพัทธสีมาถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  เป็นพระอุโบสถแห่งแรกในประเทศไทย

img_3530

ภายในพระอุโบสถมีพระปฏิมากรพระศากยมุนีพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่กลางเป็นพระประธาน  รองลงมามีพระไวโรจน์พุทธเจ้า  และซ้ายขวามีรูปพระเวทโพธิสัตว์ และ พระสังฆารามปาลโพธิสัตว์

img_3528

ด้านหน้าพระอุโบสถมีรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่  เป็นประติมากรรมลักษณะนูนต่ำ สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมรมดำ ศิลปะแบบธิเบต

img_3510

ประวัติความเป็นมาของ
วัดโพธิ์เย็น

ตั้งอยู่ที่ ตลาดลูกแก ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อยู่ติดแม่น้ำแม่กลอง  ห่างจากตลาดลูกแกไปทางทิศเหนือ มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่ง ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า “เขาพระแท่น” คือ มีพระแท่นอยู่บนเขา ประดิษฐานพระปฏิมากรองค์หนึ่ง นั่งขัดสมาธิ หันหน้าพระพักตร์เล็งตรงมายังต้นโพธิ์ใหญ่ริมแม่น้ำ ผู้คนที่สัญจรไปมาต่างๆ ได้พึ่งพาความร่มเย็นจากต้นโพธิ์ใหญ่ใบหนาต้นนั้น เป็นที่พักผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย ประกอบกับมีลมจากลำน้ำโชจมาให้ความสดชื่น  ณ ที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดแห่งหนึ่ง มีนามว่า วัดโพธิ์เย็น

 พระอุโบสถวัดโพธิ์เย็น 

พระอุโบสถวัดโพธิ์เย็นได้สร้างเสร็จในราวปี พ.ศ. 2495  มีความสวยงามแบบศิลปะธิเบต นับว่าเป็นพระอุโบสถฝ่ายมหายานในพระพุทธศาสนามีพัทธสีมาถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  เป็นพระอุโบสถแห่งแรกในประเทศไทย  ภายในมีพระปฏิมากรพระศากยมุนีพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่กลางเป็นพระประธาน  รองลงมามีพระไวโรจน์พุทธเจ้า  และซ้ายขวามีรูปพระเวทโพธิสัตว์ และ พระสังฆารามปาลโพธิสัตว์

ด้านหน้าพระอุโบสถมีรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่ ส่วนด้านหลังพระอุโบสถมีพระสยามตาราโพธิสัตว์ประดิษฐ์ฐานอยู่  พระรูปทั้ง 2 พระองค์นั้น เป็นประติมากรรมลักษณะนูนต่ำ สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมรมดำ ศิลปะแบบธิเบต

 หมายเหตุ พระอุโบสถตามวัดจีนฝ่ายมหายานในประเทศไทยไม่ปรากฏว่ามีพัทธสีมา จึงเป็นเหตุให้ทำการอุปสมบทพระภิกษุไม่ได้  ผู้ที่ศรัทธาจะบวชต้องเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อุปสมบท ฉะนั้น วัดโพธิ์เย็นจึงเป็นโบสถ์แรกในประเทศไทยที่มีพัทธสีมาถูกต้องครบถ้วนต่อจากนี้ไปผู้ที่ศรัทธาจะบวชเป็นพระภิกษุในฝ่ายมหายานก็จะอุปสมบทได้ ณ วัดโพธิ์เย็นไม่ต้องออกเดินทางไปบวชยังประเทศอื่น

 เริ่มอุปสมบท วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2495 ได้ประกอบพิธีอุปสมบท เป็นครั้งแรก มีทานหลวงจีนคณาณัติจีนพรต(โพธิ์แจ้ง) เจ้าอาวาสเป็นอุปัชฌา พระภิกษุเย็นบุญ รองเจ้าอาวาสเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระภิกษุซิวแจ๋ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นอนุสาวาจารย์   มีผู้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 7 รูป เป็นสามเณร 3 รูป ครั้งนี้นับว่าพระภิกษุในฝ่ายมหายานได้อุปสมบทชอบด้วยพระธรรมวินัย ตามแบบแผนสมบูรณ์ ณ วัดโพธิ์เย็น ในประเทศไทย เป็นประวัติการณ์ครั้งแรก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์เย็น

 • พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า   คือ พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถของวัดโพธิ์เย็น
 • พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ (กวนอิมผู่สัก) พระรูปของพระองค์จะประดิษฐานอยู่บนผนังด้านหน้าพระอุโบสถวัดโพธิ์เย็น เป็นรูปประติมากรรมลักษณะนูนต่ำ สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมรมดำ ศิลปะแบบธิเบต ผู้ที่จะเข้าไปกราบนมัสการพระประธานในพระอุโบสถวัดโพธิ์เย็น ก็จะได้พบเห็นองค์พระกวนอิมศิลปะธิเบตอันงดงามพระองค์นี้ก่อนเข้าพระอุโบสถ
 • พระศรีอริยเมตไตรยมหาโพธิสัตว์ คือพระอชิตเถระ ในสมัยพุทธกาล พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลแห่งภัทรกัปล์นี้ ( หลังจากพระศากยมุนีพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานล่วงแล้ว 5,000 ปี) ในขณะนี้พระองค์ประทับอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นดุสิต เตรียมการมาประสูติในโลกมนุษย์ เพื่อจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ และสืบต่อพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไป
 • พระสยามตาราโพธิสัตว์ หรือ พระสุนทรีวาณีโพธิสัตว์ (เหล็กโต่วบ้อ)
 • พระคุรุปัทมะสมภพ
 • พระเวทโพธิสัตว์
 • พระสังฆรามปาลโพธิสัตว์
 • ท้าวจตุโลกบาล
 • ท้าววิรุฬหกมหาราช
 • ท้าววิรุณปักษ์มหาราช
 • ท้าวเวสสุวรรณมหาราช
 • เสาเทพเจ้าฟ้า-ดิน

 ภาพถ่าย


แผนที่

 

ติดต่อสอบถาม

 • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
 • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335