วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

วัดมหายานจีนนิกาย มีพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรองค์ใหญ่แกะสลักจากไม้ สูง 12 เมตร ตัววัดสร้างจากไม้ทั้งหลัง เปิด 8.00-18.00 น.ทุกวัน โทรศัพท์ 034-531626, 034-531388

อ่านเพิ่มเติม