Crab coffee

ร้าน Crab coffee เป็นร้านกาแฟ&เบเกอรี่ มีหลักกิโลเมตรยักษ์ภายในเป็นนิทรรศการให้ข้อมูลท่องเที่ยว เป็นจุด Pokestop เปิดบริการ 7.30 – 17.00 น. ทุกวัน ที่ตั้งร้านอยู่ใน อ.ทองผาภูมิ ก่อนถึงเขื่อนวชิราลงกรณ 3 กม.โทร. 034-599863 , 085-4845757

อ่านเพิ่มเติม